Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma B&B Słodycze Reklamowe A.K.J. Błaszczak sp.j., ul. Średnia 38, 05-822 Milanówek, tel. 22 724 61 65, e-mail biuro@slodyczezpomyslem.pl

 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w ramach

 1. marketingu produktów i usług, w tym w celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda,

 2. realizacji złożonego zamówienia, realizacji zleconej do wykonania usługi – podstawą prawną przetwarzania jest złożone zamówienie lub zawarta umowa lub zlecone świadczenie usług,

 3. wysyłka newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów określonych w pkt.2

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w tym podmioty świadczące usługi m. in. w zakresie obsługi księgowej, obsługi prawnej, obsługi technicznej, dostawcy programów i aplikacji informatycznych, oraz banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, urzędy skarbowe, organy administracji publicznej.

 4. Każda osoba, której dane dotyczą, ma:

 1. Prawo dostępu – może żądać od administratora informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji (art. 15 RODO);

 2. Prawo do sprostowania – może sprostować dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli osoba uzyska informację o tym, że jej dane osobowe przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma ona prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia (art. 16 RODO);

 3. Prawo do zapomnienia – może żądać usunięcia jej danych osobowych, przy czym jeżeli osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody (art. 17 RODO);

 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – może żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), tj. zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania.

 5. Prawo do przenoszenia – może przenieść swoje dane osobowe, tj. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyła administratorowi, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą administratorowi (art. 20 RODO).

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

 2. W przypadku przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgoda może być każdorazowo cofnięta w taki sam sposób w jaki została wyrażona, w szczególności poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia na adres korespondencyjny lub mailowy podany w pkt.1

 3. Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w zakresie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym nie będą podlegały profilowaniu.